GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Heyfit Mobil Teknoloji Anonim Şirketi ("HeyFit" veya “Şirketimiz”) tarafından hazırlanmıştır.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, sırasıyla HeyFit tarafından otomatik olan ve olmayan yollarla işlenen kişisel verileri, söz konusu kişisel verilerin işlenme amaçlarını, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini, kişisel verilerin toplanma yöntemini ve hukuki sebebini, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişilerin haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini açıklamaktır.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

HeyFit ile olan ilişkiniz kapsamında kimlik ve iletişim bilgileriniz (ad soyad, doğum tarihi ve yeri, TC kimlik no, cinsiyet, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon numarası), lokasyon bilgileriniz (ev/iş adresi, mobil konum), kullanıcı işlem ve işlem güvenliği bilgileriniz (seçilen hizmet bilgisi, şikayet ve talep bilgisi, şifre ve parola bilgileri), meslek bilgileriniz, pazarlama bilgileriniz (spor salonu üyelik geçmişi, online/özel ders geçmişi) ve görsel işitsel kayıtlarınız (fotoğraflar, videolar) otomatik olan ve olmayan yollarla işlenmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, HeyFit tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 • İnternet sitesi (https://www.heyfit.com/) veya HeyFit: Fitness Pazaryeri isimli mobil uygulama üzerinden üye kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi, kişisel hesap üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi ve diğer abonelik/üyelik süreçlerinin yürütülmesi,
 • Üyelik ilişkisinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesini, verimliliğini sağlamak ve üyelik koşullarında oluşacak değişiklik, yenileme ve benzeri hususlarda bilgilendirmede bulunmak,
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mesafeli satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında onay verilmiş olması halinde bu kanun kapsamında üye ve müşterileri kampanya ve fırsatlardan haberdar etmek veya hizmete ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkân, teklif ve bilgileri sunmak, üye ve müşterilerle etkin iletişim kurmak,
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi / denetimi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Talep veya şikayetlerin takibi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşterilerin memnuniyetine yönelik kampanyaların yürütülmesi,
 • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
 • Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, ve
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

HeyFit, kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz ile KVKK’ya uygun olarak HeyFit’e aktardığınız üçüncü kişilere ait kişisel veriler, HeyFit tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanabilmeniz için iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri ve yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler ve aktarım amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Hizmetlerin ifası için HeyFit iş ortakları (spor, jimnastik, fitness ve benzeri sportif faaliyetlere yönelik olanaklar sunan işyerleri ve bağımsız bireysel eğitmenler);
 • Kanuni yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlar; ve
 • HeyFit’in çeşitli bilgi işlem sistemlerinin, kullandığı haberleşme altyapısının ve bulut depolama sisteminin tedarikçilerinin yurtdışında bulunması ve yurtdışında bulunan sunucuları kullanması sebebiyle ve ayrıca, üyelik kaydının gerçekleştirilmesi ile diğer abonelik/üyelik süreçlerinin yürütülmesi amaçları doğrultusunda yurt dışında bulunan sunucu hizmet sağlayıcısı Leaseweb Global B.V. ve performans geliştirme amaçları doğrultusunda Google LLC dahil yurtdışında yerleşik kuruluşlar.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, HeyFit ile temas edeceğiniz elektronik ortamda internet sitesi, mobil uygulama ve telefon kanalıyla “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” sebeplerine dayanılarak otomatik olan ve olmayan yollarla toplanmakta ve işlenmektedir.

5. KVKK’NIN 11. MADDESİ UYARINCA İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

Kişisel verileri işlenen tüm ilgili kişiler, KVKK’nın 11. maddesinde sıralanan haklara sahiptir. Söz konusu haklar, özetle aşağıdakileri içermektedir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK madde 7’nin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

6. Yukarıda açıklanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’nin 5. maddesi uyarıca; dilekçe ve kimlik doğrulayıcı belgeler ile birlikte “Esentepe Mah. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. Pardus Plaza Blok No: 4 İç Kapı No: 4 Şişli / İstanbul” adresimize bizzat elden ıslak imza ile iletebilir veya destek@heyfit.com adresine e-posta olarak gönderebilirsiniz. Ek olarak, yetkilendirilmiş üçüncü kişiler tarafından yapılan başvurularda üçüncü kişinin söz konusu başvuruya ilişkin yetkisini tevsik edici bilgi ve belgelerin (noter tasdikli vekâletname vb.) iletilmesi gerekmektedir.